DANA, or generosity is a characteristic valued and cultivated in Buddhism.

In the time of the Buddha, he and his monks and nuns offered deep teaching of the Dharma to the village, and that community in turn offered to them food, robes, and shelter. This tradition of reciprocity has carried forward down the generations, and it is partially as a result of this that we have our teachers, and our practice, here and available for us today.

Traditionally Buddhist Monastics and other teachers, still do depend on the generosity of their lay community for actual livelihood, and the necessities of life. Giving generously is still how we demonstrate our appreciation of their offering of Dharma teaching, and of the practice example that they set for us. In this way, we ensure that these jewels will continue on into the future.

It can be helpful to understand that costs specified for retreats are usually calculated just to cover running costs. Thus, in addition, often retreatants choose to offer discretionary dana.

Donations to the Sisters of Nhap Luu may be made by Cheque made out to Unified Buddhist Church Australia, and posted to PO Box 10 Beaufort, Vic, 3373; or by EFT to BSB 633000, A/C No 137099818. Regular (monthly) affordable, automatic transfers are also something you could consider setting in place as your way of supporting the continuation of the Practice.

*When considering donating household cleaning items, and personal products, please be mindful to try to offer brands that are both gentle and kind to the environment( stated to be bio-degradable and garden safe) and cruelty free ( stated to be vegan or entirely plant based,and not tested on animals). This reflects the real spirit of the Mindfulness Trainings, or Precepts, which the Buddha and Thay have given us as our guide to ethical and compassionate living, and which the Monastics do strive to exemplify in the way they live.

 

Cúng dường

DANA , hoặc hạnh cúng dường là một đặc tính có giá trị và đưc nuôi dưỡng trong truyền thống Phật giáo .

Thời Bụt còn tại thế, Bụt và Tăng đoàn đi thuyết Pháp tại các làng quê, và cộng đng cư sỹ tại môĩ nơi Bụt đi qua lại cúng dường cho họ thực phẩm, y áo, và nơi trú ngụ. Truyền thống có đi có li này đã đưc lưu truyền qua các thế hệ, và một phần nhờ đó mà ngày nay tại khắp nơi chúng ta có những giáo thọ và các Pháp môn thực hành.

Theo truyền thống, tu sĩ Phật giáo phụ thuộc vào lòng hảo tâm của cộng đng cư sĩ để duy trì sự tồn tại của họ và cho các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Cúng dường cũng là cách cộng đng cư sĩ thể hiện lòng biết ơn và sự trân trọng đối với việc truyền dạy thuyết pháp và sự thực hành gương mẫu của Tăng đoàn. Bng cách này, chúng ta có thể đảm bảo rằng những viên ngọc quý này (Tam Bảo) s được tiếp nối trong tương lai.

Xin quý Phật tử lưu ý rng các chi phí quy đnh cho khóa tu thưng được tính chỉ để trang trải cho các hot đng trực tiếp liên quan đến khóa tu. Vì vy, nhiều thin sinh thưng tùy hỉ cúng dường thêm.

Đóng góp và bảo trợ cho các sư cô của Nhập Lưu có th được thực hiện bằng Cheque chi trả đến Unified Buddhist Church Australia và gửi tới PO Box 10 Beaufort , Vic , 3373 , hoặc bằng EFTPOS đến BSB 633000, A/C No 137099818. Thiểt lập một lệnh chuyển tiền tự động hàng tháng với khoản đóng góp tuỳ hỷ cũng là một cách quý vị có thể xem xét để hỗ trợ việc duy trì và tiếp nối của các Pháp môn thực tập.

* Nếu quý vị muốn trao tặng hoặc cúng dưng các đồ gia dụng hoặc các đồ dùng cho cá nhân, xin vui lòng sử dụng các thương hiệu thân thiện với môi trường (có thể phân hủy sinh học và an toàn cho cây cối đt đai) và không bo tàn (đ ăn chay hoặc không có nguồn động vật/không được thử nghiệm trên động vật ). Điều này phản ánh tinh thần thực sự của sự thực tập chánh nim mà Bụt và Thầy đã trao cho chúng ta như một chỉ nam để sống đo đức và từ bi, và là cách sống các tu sĩ phấn đấu duy trì.